Od początku swojej działalności Fundacja angażuje się we wspieranie, rozwój i promocję sportu oraz kultury fizycznej, co zgodne jest z głównymi celami statutowymi.

Jednocześnie Fundacja przyczynia się do propagowania edukacji zdrowotnej poprzez aktywność fizyczną w środowiskach przedszkolnych i szkolnych. Promuje przy tym region jako atrakcyjny pod kątem wszechstronnego rozwoju, także młodego pokolenia.

Opierając się o te zadania Fundacja angażuje się w pomoc organizacyjną i merytoryczną przy okazji turniejów i pikników sportowych, systematycznie działa na rzecz promocji prozdrowotnych form spędzania czasu oraz edukowania w tym zakresie.

Fundacja Rozwoju Człowieka / Pędzewo 70B / 87-134 Zławieś Wielka